win coal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

win coal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm win coal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của win coal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • win coal

    * kinh tế

    khai thác than