wet trimmings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet trimmings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet trimmings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet trimmings.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet trimmings

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phoi bào thô