wet treatment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet treatment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet treatment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet treatment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet treatment

    * kỹ thuật

    sự tuyển ướt

    hóa học & vật liệu:

    xử lý ướt