wet technology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet technology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet technology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet technology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet technology

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    công nghệ ướt