wet sprinkler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet sprinkler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet sprinkler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet sprinkler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet sprinkler

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị phun ướt