wet snuff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet snuff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet snuff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet snuff.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet snuff

    * kinh tế

    thuốc lá ngửi thơm