wet scrubber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet scrubber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet scrubber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet scrubber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet scrubber

    * kỹ thuật

    bộ lọc ẩm