wet screening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet screening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet screening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet screening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet screening

    * kỹ thuật

    sự sàng ướt

    xây dựng:

    sự sàng hỗn hợp bê tông (vừa mới đổ)