wet pan mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet pan mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet pan mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet pan mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet pan mill

    * kỹ thuật

    máy nghiền ướt