wet paint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet paint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet paint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet paint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet paint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sơn chưa khô