wet guniting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet guniting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet guniting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet guniting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet guniting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phun bêtông ướt