wet glue label nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet glue label nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet glue label giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet glue label.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet glue label

    * kỹ thuật

    nhãn gắn keo ướt