wet gas meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet gas meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet gas meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet gas meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet gas meter

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đồng hồ đo khí ẩm