wet extraction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet extraction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet extraction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet extraction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet extraction

    * kinh tế

    phương pháp chiết ướt