wet end starch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet end starch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet end starch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet end starch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet end starch

    * kinh tế

    tinh bột ẩm