wet dedusting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet dedusting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet dedusting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet dedusting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet dedusting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự khử bụi kiểu ướt