wet crushing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet crushing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet crushing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet crushing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet crushing

    * kỹ thuật

    nghiền ướt