wet collector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet collector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet collector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet collector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet collector

    * kinh tế

    thiết bị lọc ướt

    thiết bị tách bụi ướt của không khí