wet classifier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet classifier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet classifier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet classifier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet classifier

    * kỹ thuật

    bộ phân loại ẩm