wet chemistry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet chemistry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet chemistry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet chemistry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet chemistry

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hóa học phương pháp ướt