wet blending nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet blending nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet blending giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet blending.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet blending

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trộn ướt