wet blasting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet blasting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet blasting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet blasting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet blasting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nổ mìn lỗ ẩm