wet air pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet air pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet air pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet air pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet air pump

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bơm khí ướt