west longitude nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west longitude nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west longitude giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west longitude.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • west longitude

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kinh độ Tây