west by north nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west by north nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west by north giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west by north.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west by north

    the compass point that is one point north of due west

    Synonyms: WbN

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).