west (the...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west (the...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west (the...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west (the...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • west (the...)

    * kinh tế

    Phương Tây

    các nước phương tây