weather nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weather nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weather giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weather.

Từ điển Anh Việt

 • weather

  /'weθə/

  * danh từ

  thời tiết, tiết trời

  bad weather: thời tiết xấu, trời xấu

  heavy weather: (hàng hải) trời bão

  bản thông báo thời tiết (đăng trên báo)

  to keep one's weather eye open

  cảnh giác đề phòng

  to make heavy weather of

  khổ vì, điêu đứng vì

  under the weather

  khó ở, hơi mệt['weðə]

  * ngoại động từ

  dầm mưa dãi gió; để nắng mưa làm hỏng; phơi nắng phơi sương

  rocks weathered by mind and water: đá bị gió mưa làm mòn

  (hàng hải) thừa gió vượt qua, căng buồm vượt qua (một mũi đất); vượt qua (cơn bão)

  (nghĩa bóng) vượt qua, chiến thắng

  to weather one's difficulties: khắc phục (vượt) khó khăn

  (thương nghiệp) làm giả sắc cũ, làm giả nước cũ

  to weather a bronzed statue: làm giả sắc cũ một bức tượng đồng

  * nội động từ

  mòn, rã ra, đổi màu (vì gió mưa)

  to weather through

  thoát khỏi, khắc phục được, vượt được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weather

  * kỹ thuật

  phong hóa

  xây dựng:

  bị phong hóa

  để chịu thời tiết

  giao thông & vận tải:

  thời thiết (khí tượng học)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weather

  the atmospheric conditions that comprise the state of the atmosphere in terms of temperature and wind and clouds and precipitation

  they were hoping for good weather

  every day we have weather conditions and yesterday was no exception

  the conditions were too rainy for playing in the snow

  Synonyms: weather condition, conditions, atmospheric condition

  face and withstand with courage

  She braved the elements

  Synonyms: endure, brave, brave out

  cause to slope

  sail to the windward of

  change under the action or influence of the weather

  A weathered old hut

  Similar:

  upwind: towards the side exposed to wind