weather-wise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weather-wise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weather-wise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weather-wise.

Từ điển Anh Việt

  • weather-wise

    /'weðəwaiz/

    * tính từ

    giỏi đoán thời tiết

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (nghĩa bóng) tài dự đoán những phản ứng và thay đổi của dư luận