weather-gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weather-gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weather-gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weather-gauge.

Từ điển Anh Việt

  • weather-gauge

    xem weather-glass