weather tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weather tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weather tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weather tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weather tower

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tháp khí tượng