weather a cape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weather a cape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weather a cape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weather a cape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weather a cape

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    căng buồm vượt qua mũi đất