weather-gage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weather-gage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weather-gage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weather-gage.

Từ điển Anh Việt

  • weather-gage

    xem weather-gauge