weatherliness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weatherliness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weatherliness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weatherliness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weatherliness

    (of a sailing vessel) the quality of being able to sail close to the wind with little drift to the leeward (even in a stiff wind)

    the Spanish ships had superior speed and weatherliness

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).