weather-map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weather-map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weather-map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weather-map.

Từ điển Anh Việt

  • weather-map

    * danh từ

    bản đồ thời tiết