weather eye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weather eye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weather eye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weather eye.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weather eye

    Similar:

    watchfulness: vigilant attentiveness

    he keeps a weather eye open for trouble

    Synonyms: vigilance

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).