watchfulness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watchfulness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watchfulness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watchfulness.

Từ điển Anh Việt

 • watchfulness

  /'wɔtʃfulnis/

  * danh từ

  tính thận trọng, tính cảnh giác

  sự đề phòng, sự để ý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • watchfulness

  the process of paying close and continuous attention

  wakefulness, watchfulness, and bellicosity make a good hunter

  vigilance is especially susceptible to fatigue

  Synonyms: wakefulness, vigilance, alertness

  vigilant attentiveness

  he keeps a weather eye open for trouble

  Synonyms: vigilance, weather eye