weather-eye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weather-eye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weather-eye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weather-eye.

Từ điển Anh Việt

  • weather-eye

    * danh từ

    khả năng dự đoán thời tiết

    tính cẩn thận, thận trọng