weather-glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weather-glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weather-glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weather-glass.

Từ điển Anh Việt

  • weather-glass

    /'weθəglɑ:s/

    * danh từ

    phong vũ biểu