weather strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weather strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weather strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weather strip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weather strip

    * kỹ thuật

    miếng cản gió bụi

    ván lợp mái

Từ điển Anh Anh - Wordnet