wash overboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash overboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash overboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash overboard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wash overboard

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự cuốn trôi xuống biển