wash fountain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash fountain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash fountain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash fountain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wash fountain

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chậu rửa tập thể