wash boring rig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash boring rig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash boring rig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash boring rig.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wash boring rig

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thiết bị khoan rửa