wash and wear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash and wear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash and wear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash and wear.

Từ điển Anh Việt

  • wash and wear

    /'wɔʃən'weə/

    * tính từ

    giặt khô ngay không cần là