switch valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch valve

    * kỹ thuật

    van đảo chiều