switch track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch track.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch track

    * kỹ thuật

    đường dồn toa

    xây dựng:

    khu đường ghi