switch tamping machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch tamping machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch tamping machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch tamping machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch tamping machine

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    máy chèn tại vị trí ghi