switch table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch table

    * kỹ thuật

    bảng chuyển đổi

    bảng chuyển mạch