switch stand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch stand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch stand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch stand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch stand

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    bệ quay ghi

    bộ phận bẻ ghi