switch stand, automatic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch stand, automatic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch stand, automatic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch stand, automatic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch stand, automatic

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    bệ bẻ ghi tự động