switch order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch order

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lệnh chuyển mạch

    lệnh đổi mạch